ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

10 พ.ค. 65 1583
     วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 “ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงสู่สากล” “Empowering Local Communities, Building Global Connectivity” โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 
รางวัลวิจัยดีเด่น (Best Paper)
1. สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวศศิวิมล เปียฉิม
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเข้าพลังงานของประเทศไทย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. สาขารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวปิยฉัตร พรหมสกุล
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลผู้นำเสนอดีเด่น (Best Oral Presentation)
สาขาบริหารธุรกิจ
นางสาวนริศรา จันทร์เมือง
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการลงทุนในบิทคอยน์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา