รักษาการแทนอธิการบดีลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างที่พักบุคลากร

รักษาการแทนอธิการบดีลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างที่พักบุคลากร

17 พ.ค. 65 211
 
     วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าพักอาศัยได้เร็วที่สุด