"มหาวิทยาลัยทักษิณต้องมีชุมชนเป็นรั้ว" แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แบบยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

22 มิ.ย. 65 177
 
     ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 อธิการบดี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ พร้อมด้วยทีมผู้บริการได้ร่วมได้ร่วมพูดคุยประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อร่วมวิเคราะห์หาแนวทางและทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ดินต่อไป และ กาลนี้ ทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะบุคคลสำคัญอย่าง อาจารย์เยื้อง ทองมาก อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าพะยอม ราษฎรอาวุโส ที่เป็นบุคคลผู้บุกเบิกการก่อตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งอาจารย์เยี้องได้กล่าวอวยพร และให้คำชี้แนะในการบริหาร เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคมตามหมุดหมายที่วางไว้ต่อไป