พิธีลงนาม (MOU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีลงนาม (MOU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25 มิ.ย. 65 151
 
     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิทยาศาสตร์) โดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานพัทลุง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือ (MOU) ด้านหลักสูตร วิชาการ และการวิจัย กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์) โดย อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านหลักสูตร วิชาการ และการวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้น ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom