ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

24 ส.ค. 65 1205
     ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พิจารณาให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตร เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมกำลังใจให้กับนิสิตประพฤติดีและมีความตั้งใจในการเรียน มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้
  ประกาศ

 รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี