ขอแสดงความยินดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ขอแสดงความยินดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

31 ส.ค. 65 565
 ขอแสดงความยินดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ในโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9
      ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการ 

      ในการนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนในโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9