มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

28 ต.ค. 65 356

     วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรม “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ นําเสนอนโยบายและทิศทางการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ บรรยายเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วม จำนวน 240 คน