สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 จังหวัดพัทลุง

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 จังหวัดพัทลุง

11 พ.ย. 65 489

     สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566 จังหวัดพัทลุง

     ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T for BCG) เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่ดังนี้

1.กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา (โคกม่วง) ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอินทรีย์และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงชุมชน”

2.วิสาหกิจชุมชนสินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “กิมจิแส้/ผงโรยข้าวขมิ้นชัน”

3.ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากถั่วหรั่ง”

4.ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “ผลิตภัณฑ์ไวน์จากแป้งสาคู”

     เพื่อส่งเสริมให้เกินระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ