ม.ทักษิณ จัดอบรมบุคลากร มุ่งยกระดับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ม.ทักษิณ จัดอบรมบุคลากร มุ่งยกระดับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

22 พ.ย. 65 541

     ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรกลยุทธ์ในการปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม มีบุคลากรที่รับผิดชอบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

     สำหรับวันที่ 18 พฤศจิกายน ได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฑามาศ นวลพริ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานตรวจสอบ และทีมวิทยากรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) บรรยายระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงานผล ฝึกปฏิบัติการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง (Risk and Control Self – Assessment : RCSA) และ การเขียน ปค.4 และ ปค.5 และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การเขียน ปย.4 และ ปย.5 และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และวันที่ 19 พฤศจิกายน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ