มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN)

มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN)

24 พ.ย. 65 529

     รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวชนาธิป แก้วทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม World Technology Universities Congress 2022 (WTUC 2022) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ โดยสมาชิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากประเทศ Brazil, Ireland, Austria, Germany, UK, Australia, Japan, Taiwan, Malaysia, Indonesia และ Thailand รวมถึงสมาชิกจากประเทศ Bahrain, Zimbabwe และ India เข้าร่วมประชุมออนไลน์

     ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) สำหรับ World Technology Universities Congress 2022 มีการประชุมกรรมการระดับดำเนินการและระดับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ นโยบาย เป้าหมายและการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับนานาชาติ และมีการจัดกิจกรรมเสวนา ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนะในมุมมองและบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรอบโลกต่อความท้าทายในยุค new norm และภาวการณ์เปลี่ยนแปลงฉับพลันของโลก การสร้างมูลค่าและผลกระทบด้วยนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ พันธกิจเพื่อชุมชนเพื่อผลกระทบระดับโลก ลักษณะนโยบายสถาบันอุดมศึกษารอบโลก การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

ขอบคุณภาพและข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์