มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19

25 พ.ย. 65 246

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress) “พืชสวนสมัยใหม่ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม”ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์แกรนด์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีรูปแบบการประชุมด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ บูธนิทรรศการด้านพืชสวน และการแสดงนวัตกรรมพืชสว นจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชมุชน ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), บริษัท ปราณีตฟาร์ม จำกัด, และบริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด เป็นภาพและผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น 112 บทความ แบ่งเป็นภาคบรรยาย (Oral presentation) จำนวน 41 ผลงาน ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) จำนวน 71 ผลงาน การจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชสวน และการแสดงนวัตกรรมพืชสวนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 22 บูธ และการบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)