สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพัทลุง (Provincial Coordinator : PC) จัดงาน "H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพัทลุง (Provincial Coordinator : PC) จัดงาน "H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6 ธ.ค. 65 364

     วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา17.00 น. สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพัทลุง (Provincial Coordinator : PC) จัดงาน “H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน กล่าวรายงานความเป็นมาของงาน “H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์ดำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต จำนวน 450 คน เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 16 บทเพลงของพ่อ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้