ม.ทักษิณ ต้อนรับอธิการบดี Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย

ม.ทักษิณ ต้อนรับอธิการบดี Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย

9 ธ.ค. 65 208

     วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวชนาธิป แก้วทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับอธิการบดี Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย และคณะในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับ Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย เป็นพันธมิตรทางด้านวิชาการและมีความสัมพันธ์อันดีเสมอมาโดยมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง