สภามหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

18 ธ.ค. 65 1061

     ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น สภามหาวิทยาลัยทักษิณจึงพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน ๗ ตำแหน่ง ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง