ม.ทักษิณ ร่วมประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1

ม.ทักษิณ ร่วมประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1

16 ม.ค. 66 648

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้  เข้าร่วมการประชุม The President’s Forum เครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ (North-South University Network: NSU-Net) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

     เครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ (North-South University Network: NSU-Net) เป็นเครือข่ายที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสามารถบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างกัน

     ซึ่งการจัดประชุมอธิการบดี เครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1 นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดในการดำเนินนโยบายด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ในยุคที่การศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทาย และต้องพัฒนาให้เท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่อไป

     ปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ มีมหาวิทยาลัยที่แสดงเจตจำนงค์เข้าร่วมเครือข่ายฯ แล้วกว่า 17 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยทางภาคใต้ จำนวน 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง