ม.ทักษิณ รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ม.ทักษิณ รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

25 ม.ค. 66 1030

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับตัวรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ เตรียมพร้อมองค์กรก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสู่อนาคตและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เริ่มทันที 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

     วันที่ 25 มกราคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน “TSU Rebrand  Grand Opening” ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพร้อมเปิดให้รับชม Live สด ผ่านเพจ We TSU โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทีมผู้บริหารร่วมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การปรับโฉมมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567” 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า “ถ้าต้องการให้ผู้คนรู้จักเรา รู้จักตัวตน รู้จักอัตลักษณ์ เข้าใจความหมาย และมีภาพที่จดจำแห่งองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ  เราต้องทำสิ่งเหล่านั้นผ่านแบรนด์ ซึ่งแบรนด์ไม่ใช่โลโก้ แบรนด์จะไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์ หรือความหมายเพียงแค่บางสิ่ง บางอย่างเท่านั้น เพราะโลโก้และสัญลักษณ์เป็นเพียงภาพแทนของความหมายในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น หากทว่าแบรนด์คือความคิดรวบยอดทั้งหมดของผู้คนที่มีต่อการจดจำ ที่ให้ความหมายและรู้จักกับเราในมิติและความหมายต่างๆ มากยิ่งขึ้น แบรนด์จึงเป็นทั้งอัตลักษณ์ เป็นทั้งตัวตน เป็นทั้งคุณค่า และเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้คนรู้จักเรามากขึ้น และหันมาร่วมมือ สร้างพันธมิตรเพื่อการขับเคลื่อน ก้าวไปสู่ข้างหน้าร่วมกันแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ”

 

 

     ส่วนกิจกรรมต่อยอดของงานรีแบรนด์ มหาวิทยาลัยทักษิณจะมุ่งเน้นกิจกรรม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยน สูอนาคต ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึก เป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศนและยุทธศาสตร์และหมุดหมาย ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization) ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ “ปัญญา จริยธรรม นําการ พัฒนา” โดยมีความหมายจากอักษรย่อ TSU ดังนี้ T : Talent มีปัญญาปฏิบัติการ S : Synergy สานพลังสู่ความสําเร็จ U : University for Change สร้างสรรค์สังคม

     ซึ่งได้กําหนดแนวทาง การสร้างเบ้าหลอม TSU Move เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด และนําค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และหมุดหมายของมหาวิทยาลัย สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบนิเวศขององค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ผ่านความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเบ้าหลอมภายใต้หลักสูตรและกระบวนการ TSU Move  Boot Camp ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ  Get To Know TSU : รู้จักตัวเอง รู้จักองค์กร ค้นหาต้นทุน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย  Talent : การเปลี่ยนแปลงคือความท้าทาย  Synergy : สานพลังสู่ความสําเร็จ  และ University for Change : สร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้คาดหวังว่าบุคลากรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและ แนวคิดของนวัตกรรมสังคม ทิศทางนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ การสร้างเครือข่ายการทํางานทาง สังคมบริบทของสังคม รวมถึงรับรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของ University for Change หรือมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.tsu.ac.th/tsubrand/