ม.ทักษิณ เปิดพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ บูรณาการร่วมครัวเรือนคนจนเข้ามาใช้ประโยชน์ แปลงสาธิตอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้

ม.ทักษิณ เปิดพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ บูรณาการร่วมครัวเรือนคนจนเข้ามาใช้ประโยชน์ แปลงสาธิตอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้

19 พ.ค. 66 2316

     วันนี้ 17 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง และรศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดแปลงสาธิตการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช เกษตรแปลงใหญ่ และร่วมปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกพืช เนื่องในวันพืชมงคล ณ แปลงสาธิตอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าวน้ำหอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     สำหรับการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “วันพืชมงคล” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนามะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ด้วยเทคโนโลยี DNA ให้มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพัทลุง รวมทั้งสร้างองค์ความรู้สำหรับอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของจังหวัดพัทลุง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ซึ่ง เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ จำนวน 500 ต้น การปลูกพืชแซมมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ ได้แก่ ฟักทอง มันหวานญี่ปุ่น มันเทศพันธุ์ ลำปำ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง จำนวน 20 ร่อง ขนาดร่องละ 6 * 70 เมตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ ในการเพาะปลูกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

     การดำเนินกิจกรรม “เกษตรแปลงใหญ่” ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจากโครงการวิจัย "วิชชายุทธเกษตรสู้จน คนศรีนครินทร์" และโครงการโมเดลจ้างงานแก้จนคนป่ายอม: การพัฒนาแอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับทักษะและการจ้างงานแรงงานคนจนในจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในจังหวัดพัทลุง ปีที่ 3 ซึ่งรับการสนับสนุนการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

     รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า เกษตรแปลงใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีขึ้นเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ตลอดจนบูรณาการร่วมกับครัวเรือนคนจนได้เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้สำหรับอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของจังหวัดพัทลุงผ่านศูนย์การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ภายใต้การนำของนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช วัสดุและอปุกรณ์ทางการเกษตรแก่เกษตรกร, นายโยฮัน เบ็ญฮาวัน นายอำเภอป่าพะยอม และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอมร่วมให้การสนับสนุนข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเกษตรกรยากจนในพื้นที่ และบริษัท ปลาณีตฟาร์ม จำกัด ร่วมให้การสนับสนุนกรดอะมิโนปลาทะเลในการบำรุงพันธุ์พืชแก่เกษตรกร พร้อมด้วยองค์กรจากภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ คณาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้สนใจ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้