ม.ทักษิณ จับมือ 22 ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาเมืองปากพะยูนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

ม.ทักษิณ จับมือ 22 ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาเมืองปากพะยูนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

21 พ.ย. 66 169

     เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดพัทลุง รวม 23 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อน “การพัฒนาเมืองปากพะยูนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและนำเสนอบทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณ:การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

     

     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการทะเลสาบสงขลานิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้สู่มรดกโลก” โดยมี นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย สังกัดสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ปีงบประมาณ 2566 โดยมีขอบเขตความร่วมมือ สาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการร่วมกระบวนการเรียนรู้และการออกแบบเมืองปากพะยูนสู่เมืองแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการชุมชนจากทรัพยากรท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและยกระดับการจัดการพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกตลาดกลางชุมชนแบบเกื้อกูล

5.ส่งเสริมความร่วมมือด้านการสนับสนุนทรัพยากรหรือบูรณาการงบประมาณดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองปากพะยูนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคม การถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการร่วมกัน