มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่และรับการแนะแนวศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่และรับการแนะแนวศึกษาต่อ

22 พ.ย. 66 210

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมบุคลากรและตัวแทนนิสิตร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ  

     โดยได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ณ ห้องประชุมมหาหงส์ ชั้น 5 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ภายหลังจากรับทราบข้อมูลการเปิดรับสมัครนิสิตและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว บุคลากรงานสื่อสารองค์กรได้นำคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่และคณะต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้แวะซื้อของที่ระลึก ณ TSU SHOP&SOUVENIR และเยี่ยมชมศูนย์ให้บริการนิสิตเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (TSU STUDENT SERVICE CENTER) บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา