ม.ทักษิณ เปิดร้าน Thong Lang Shop จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

ม.ทักษิณ เปิดร้าน Thong Lang Shop จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

28 พ.ย. 66 190

ช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี เป็นประธาน เปิดร้าน Thong Lang Shop อย่างเป็นทางการ ซี่งเป็นร้านที่จำหน่ายผลผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ อาทิ ไข่ไก่อารมณ์ดี ผักเหลียงออแกนิก ผลิตภัณฑ์จากแพะ ผลิตภัณฑ์กระจูด ปลาลูกเบร่ ฯลฯ โดยร้านตั้งอยู่ที่ ลานกิจกรรม Social Innovation Playground ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   

     ซึ่งการเปิดร้าน Thong Lang Shop อย่างเป็นทางการ เป็นหนึ่งในกิจกรรม Tea Talk ที่ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ และอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “TSU Food Innopolis” โดยกิจกรรม Tea Talk เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน