คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดงานคืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาสตร์ (ครบรอบ 55 ปี) 55th EDU REUNION คืนสู่เหย้า ชาวศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดงานคืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาสตร์ (ครบรอบ 55 ปี) 55th EDU REUNION คืนสู่เหย้า ชาวศึกษา

2 ธ.ค. 66 162

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาสตร์ (ครบรอบ 55 ปี) 55th EDU REUNION คืนสู่เหย้า ชาวศึกษา” ณ ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม (เลขาธิการคุรุสภา) บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาครูยุคใหม่”  และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยวิทยากร ดร.พิเชฐร์  วันทอง (รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

     ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในนามประธานคณะกรรมการโครงการคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์ (ครบรอบ 55 ปี) “55th EDU REUNION คืนสู่เหย้า ชาวศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานงานในครั้งนี้ว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์  รวมทั้งระดมจัดหาทุนการศึกษาและพัฒนาองค์กร ตลอดจนจัดแสดงผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณาจารย์และ นิสิตให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจากศิษย์เก่า ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุน ผลักดัน กิจกรรมของคณะ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต   

     ปัจจุบันศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์กระจายตัวอยู่ในแวดวงต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในแวดวงทางด้านการศึกษา การจัดงานคืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาสตร์ หรือ55th EDU REUNION คืนสู่เหย้า ชาวศึกษา” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศิษย์เก่าได้กลับคืนสู่สถาบันและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิตปัจจุบัน  กระชับความสัมพันธ์ และจะทำให้นิสิตปัจจุบันมีแนวทาง และต้นแบบในการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น โดยรูปแบบของการจัดงาน ภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร และมีการบรรยาย ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่า : ศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชา  และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างบุคลากรกับศิษย์เก่า /กิจกรรมสันทนาการ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ  ส่วนภาคค่ำเป็นงานเลี้ยง ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาสงขลา  ซึ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงจะสอดประสานภายใต้แนวคิดปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ว่า “การศึกษา พัฒนาปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคม”