คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดการแสดงคอนเสิร์ต Amazing of Siam (มหัศจรรย์เเห่งสยาม) โชว์ศักยภาพด้านดนตรีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดการแสดงคอนเสิร์ต Amazing of Siam (มหัศจรรย์เเห่งสยาม) โชว์ศักยภาพด้านดนตรีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

2 ธ.ค. 66 141

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการแสดงดนตรี “Parichart Wind Orchestra Thaksin University” ประจำปีการศึกษา2566 ภายใต้ชื่องาน “Amazing of siam” (มหัศจรรย์เเห่งสยาม) ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน

อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์เเละในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดแสดงคอนเสิร์ตว่า

“ คอนเสิร์ต Prichart Wind Orchestra ภายใต้ชื่องาน Amazing of Siam (มหัศจรรย์เเห่งสยาม) เป็นการจัดแสดงคอนเสริ์ตของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ประเภทดนตรีเครื่องลม  ชั้นปีที่ 4  ซึ่งใช้แนวทางของการบูรณาการรูปแบบการทำงานจริงกับการจัดการเรียนการสอน โดยนิสิตต้องนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของการจัดแสดงคอนเสริ์ตแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ทั้งเรื่องของการคัดสรรบทเพลง การประพันธ์ การบรรเลง การควบคุมวง การประสานความร่วมมือ และอื่น ๆ

     สำหรับการจัดแสดงคอนเสริ์ตในครั้งนี้ มีเเนวคิดในการเเสดงเพื่อสื่อถึงความงดงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยนำเสนอดนตรีในรูปแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานทั้งไทยเเละสากลเข้าด้วยกัน บทเพลงสำหรับการแสดงครั้งนี้ได้นำเสนอทั้งในบทเพลงสำเนียงไทยเดิมอันคุ้นหูและบทเพลงต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่เพลงลาวดวงเดือน  เพลงกระต่ายเต้น เพลงต้นบรเทศ เพลงครวญ  เพลงน้ำตาแสงใต้ เพลงออเจ้าเอย เพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง และเพลงสวัสดีไชโย 

     วัตถุประสงค์ของการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการแสดงดนตรีให้กับนิสิต โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะดนตรี ผ่านเเนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการเเสดงออกสู่สาธารณชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนเเละผู้ที่สนใจด้านดนตรี โดยมีนักดนตรีจากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมบรรเลง ได้แก่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม  โรงเรียนมหาวชิรวุธ  โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะและต่อยอดการเรียนสู่สายวิชาชีพด้านดนตรี สมดั่งอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ว่า “รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ” รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิ และศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณออกสู่สังคมภายนอกอย่างภาคภูมิ...

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ร่วมรังสรรค์ผลงานการแสดงคอนเสริ์ตครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นางสาว นรภัทร เพ็ชร์พันธ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นาย นรวิชญ์ จูดเดช
3. นางสาว พันธ์วิรา พรมใจ
4. นาย ถิรเดช แท่นจิรวัฒนา
5. นาย ปิติพงษ์ บัวกิ่ง
6. นาย ธนภัทร อินทรสูตร
7. นาย ธราธร เรืองธารา
8. นาย อนวัช ณ นคร
9. นาย ชนินทร์ สาพิมล
10. นาย ชิตตานนท์ ศิริพันธ์
11. นาย กฤษณเมศร์ แจ้วศิริ
12. นางสาว อุไรพร พิมอุบล รองประธานอนุกรรมการ

 

ขอบคุณข้อมูล อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล และเพจ Parichart Wind Orchestra - Thaksin University