ม.ทักษิณ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต University Pencak Silat Championship 2024 เฟ้นหาตัวแทนร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ม.ทักษิณ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต University Pencak Silat Championship 2024 เฟ้นหาตัวแทนร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

20 ก.พ. 67 918

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต University Pencak Silat Championship 2024 ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในสถาบันต่าง ๆ และนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา เปิดโอกาสให้นักกีฬาปันจักสีลัตซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิต และเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาปันจักสีลัตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21  ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 150 คน

ภาพ : อิลยาส สารายา  นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ)

ทีมข่าว TSU NEWS จึงขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับ "กีฬาปันจักสีลัต (Pencak Silat)" ซึ่งได้มีการตั้งศูนย์กีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี 2558  ให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการจัดตั้งศูนย์กีฬาปันจักสีลัตในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์กีฬาปันจักสีลัต 7 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับสถาบันพลศึกษายะลา 2. ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 3. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 6. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7. ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เยาวชนหันมาเล่น และฝึกซ้อมกันมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมสร้างสมรรถนะในด้านต่างๆ จนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ

 

สำหรับกีฬาปันจักสีลัต (Pencak Silat) คือ ศิลปะพื้นบ้านที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยะลา ปัตตานี เชื้อสายมาลายู  ความสง่างามด้วยท่วงท่าประกอบไปด้วยลีลาที่มีทั้งความเข้มแข็ง และอ่อนช้อยงดงาม ปัจจุบันปันจักสีลัตเป็นกีฬาที่คนรู้จักกันทั่วไป และเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย  ชื่อกีฬานี้มาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากคำว่า ปันจัก (Pencak) หมายถึงการป้องกันตนเอง และคำว่า สีลัต (Silat) หมายถึงศิลปะ ปันจักสีลัต (Pencak Silat) เป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซียมาจากคำว่า ปันจัก (Pencak) หมายถึงการป้องกันตนเอง และคำว่า สีลัต (Silat) หมายถึงศิลปะ รวมความแล้วหมายถึงศิลปะการป้องกันตนเอง กีฬาประเภทนี้เดิมเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลายู ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย คือ ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลา เรียกว่า “สิละ” “ดีกา” หรือ “บือดีกา” เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่า เน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีบางท่านกล่าวว่า สิละมีรากคำว่า ศิละ ภาษาสันสกฤต ทั้งนี้ เพราะดินแดนของมลายูในอดีตเคยเป็นดินแดนอาณาจักรศรีวิชัย ที่มีวัฒนธรรมอินเดียเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ จึงมีคำสันสกฤตปรากฏอยู่มาก กีฬาปันจักสีลัตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือการต่อสู้ (Tanding) ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal) ประเภทคู่ปันจักลีลา (Ganda) ประเภททีมปันจักลีลา (Rega) 

..................................................................................

เรื่อง : ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://www.thaipbs.or.th/news/content/315406
https://thethaiger.com/th/news/571097/
http://www.pencaksilatthailand.com/History/Pencaksilat-History.html
ภาพ : อิลยาส สารายา  นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ)