การเป็นพิธีกร On stage อย่างปัง  ม.ทักษิณ จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่พิธีกรมืออาชีพ

การเป็นพิธีกร On stage อย่างปัง ม.ทักษิณ จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่พิธีกรมืออาชีพ

21 ก.พ. 67 469

"การเป็นพิธีกร On stage อย่างปัง" มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรสู่พิธีกรมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิณัชญ์ดา  วิทยาพันธ์ประชา อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการเป็นพิธีกร" และ "การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นพิธีกร" พร้อมทั้ง ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร และวิพากษ์ผลงาน

 

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล และปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารในลักษณะ Multi Function ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งงานสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร และเพิ่มสมรรถนะเชิงแข่งขันให้มากขึ้น ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะพัฒนาเป็นเครือข่ายงานสื่อสารองค์กรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณที่เชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

.............................

#งานสื่อสารองค์กร  #พิธีกร  #TSUNEWS #มหาวิทยาลัยทักษิณ #เครือข่าย  #MultiFunction