ม.ทักษิณ จับมือ มทร.ศรีวิชัย บริษัทที่ปรึกษา (iBDS) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDEs) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมกลุ่มแผนงานสุดยอดกลุ่มอุตสาหกรรมบีซีจีภาคใต้

ม.ทักษิณ จับมือ มทร.ศรีวิชัย บริษัทที่ปรึกษา (iBDS) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDEs) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมกลุ่มแผนงานสุดยอดกลุ่มอุตสาหกรรมบีซีจีภาคใต้

31 มี.ค. 67 319

มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  บริษัทที่ปรึกษา (iBDS) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDEs) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมกลุ่มแผนงานสุดยอดกลุ่มอุตสาหกรรมบีซีจีภาคใต้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการ“TSU Innovation Showcase and Move to Industry” ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดตัว โครงการการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2567 : แผนงานสุดยอดกลุ่มอุตสาหกรรมบีซีจี ภาคใต้” สนับสนุนงบประมาณ โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมีพิธีลงนาม MOU เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Innovation Showcase)   และ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย ภาคอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการ Pre-TSU Move For Industry และโครงการต่างๆ ผ่านบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ  

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทที่ปรึกษา (iBDS) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDEs) มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ ศ. 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ ศ. 2569 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDES) ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  และบริษัทที่ปรึกษา (iBDS) ประกอบด้วยบริษัท เคดีอาร์โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวณิชาพัฏธ์ อัศวสนศิริ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อิเมจินดีไซน์ จำกัด โดย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ บริษัท เค็งโคโซได อินตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร.ชาติประชา สอนกลิ่น ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เซลสุกิ  จำกัด โดยนายภัทร เถื่อนศิริ  ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอนุวัชร อินทรภูวศักดิ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  และมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ และบริษัทผู้ประกอบการ (IDEs)  ภายหลังมีการแนะนำบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDEs) 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท พอช เมดิก้า ไลฟ์เทค จำกัด,  บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด, บริษัท ดีแอนด์จี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด, บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด, บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จำกัด, บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จำกัด กิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นในการยกระดับ SMEs ไปสู่ IDEs โดยผ่านกลไกการสร้างความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมให้กับ SMEs ผ่านคนกลางหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ และ/หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ หรือ หน่วยให้บริการการพัฒนานวัตกรรม (innovation business development service, iBDS)  รวมถึงการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการยกระดับการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ /ภูมิภาค/ประเทศต่อไป พร้อมทั้งเร่งการพัฒนากำลังคนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานหลักในการเป็น Intermediary จะรับผิดชอบในด้านการเซ็นสัญญากับหน่วยให้ทุน (บพข.) และบริหารจัดการทุนที่ได้รับผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัดกรรมสังคม พร้อมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประสานงานกับบริษัทในการเข้าเยี่ยมบริษัท (Site visit และ Group Discussion) เพื่อทราบความต้องการและนำมาพัฒนาจัดทำข้อเสนอการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบ โดยเป็นความเห็นร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย iBDS และ IDEs และการดำเนินการกิจกรรมการสนับสนุน ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ออกแบบโครงการ เป็นพี่เลี้ยงจัดหา และเชื่อมโยงเอกชนกลุ่มเป้าหมายกับ iBDS เพื่อยกระดับเอกชนกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่ IDEs ด้วยนวัดกรรม รวมถึงติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเอกชนกลุ่มเป้าหมายสำรวจ ปัญหาความต้องการและโจทย์นวัตกรรมของสมาชิก รวมทั้งวินิจฉัยประเมินศักยภาพและทุนของสมาชิกแต่ละราย (Diagnose) การกำหนดโครงสร้างบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ นักวิจัย iBDS  IDEs และผู้ร่วมดำเนินการ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน บริหารจัดการร่วมกันให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของ IBDS และ IDEs พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิด Innovation Stakeholder Ecosystem ที่สมบูรณ์ (Individual case) 

...........................

ข้อมูล : อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียบเรียง/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#MOU   #TSU   #IDEs   #iBDS  #อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ