คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ผสานพลังจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมต่อยอดความร่วมมือ สู่การสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์แนวใหม่ รับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ผสานพลังจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมต่อยอดความร่วมมือ สู่การสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์แนวใหม่ รับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

24 ก.พ. 67 338

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาทักษิณ รับบทเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 12 ประจําปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 23–25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จะมีการจัดขึ้นทุกปี โดยจะมีสมาชิกคือ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12

โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมกับบทบาทมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจนวัตกรรมวิทยาศาสตร์” สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ โดย รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ”Design Thinking for Creativity & Innovation การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานเดียวกันนี้มีการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อร่วมเรียนรู้และขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมต่อไป  

.........................................................................

เรื่อง/ภาพ: คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพจ :  https://www.facebook.com/scidi.tsu 
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ