หน่วยงานอิสระ

(+66) 74-317600 ต่อ 7777
iaudit@tsu.ac.th

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย

สงขลา : (+66) 74-317608
พัทลุง : (+66) 74-673230
ฝ่ายกิจการนิสิต
เว็บไซต์หน่วยงานเดิม
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา
(+66) 74-317642
เว็บไซต์หน่วยงานเดิม
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต พัทลุง
(+66) 74-673208
สงขลา (+66) 74 317616
พัทลุง (+66) 74-609616 หรือ (+66) 74-609600 ต่อ 7271
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
เว็บไซต์หน่วยงานเดิม
ฝ่ายแผนงาน
(+66) 74-317600 ต่อ 7800
เว็บไซต์หน่วยงานเดิม
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(+66) 74-609652
qa-tsu@hotmail.com
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7903 หรือ 7911
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 7193
tsu-finance@tsu.ac.th
ฝ่ายการพัสดุ
(+66) 74-317600 ต่อ 7030
(+66) 74317604
international@tsu.ac.th
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7480
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 1900
wetsu@tsu.ac.th

สำนักงานวิทยาเขต

ส่วนงานอื่น

(+66) 74-591611-2, 093-5758827 folklore.ists@gmail.com
สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
เว็บไซต์หน่วยงานเดิม
สำนักคอมพิวเตอร์
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 4100
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 1110
staffcom@tsu.ac.th
เว็บไซต์หน่วยงานเดิม
สำนักหอสมุด
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 5555
พัทลุง : (+66) 74-60 9600 ต่อ 1222
library@tsu.ac.th
(+66) 74-609600 ต่อ 7250
research.tsu@gmail.com research.tsu@tsu.ac.th
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถม

องค์กร/โครงการ/กิจกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานเดิม