ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

22 พ.ค. 66 - 22 มิ.ย. 66 234

       ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่แล้วเสร็จ 

       มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

       ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566