ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน  วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)

19 ก.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 372
  ประกาศ