ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

25 พ.ค. 65 199
 
     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ นัดประชุมหารือผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมในแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ และวางแผนเตรียมงานสำหรับรองรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2565 นี้