ม.ทักษิณ จัดงานสถาปนา 54 ปี ทำดีเพื่อมหาวิทยาลัย

ม.ทักษิณ จัดงานสถาปนา 54 ปี ทำดีเพื่อมหาวิทยาลัย

3 ต.ค. 65 122

     วันที่ 1 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบปีที่ 54 ปี ทําดีเพื่อมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมภาคเช้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา บริเวณลานปู่เลียบ
     ผู้บริหารร่วมปลูก “ต้นปาริชาต” ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานปู่เลียน  และองค์การนิสิตร่วมมอบพื้นที่ 54 ปี ทําดีเพื่อมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ พิธีทางศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) ณ บริเวณลานโถงชั้น 1 อาคาs 50 ปี วศ. มศว. มทษ  และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
- บุคลากร ดีเด่นสายสนับสนุน ประจําปี พ.ศ. 2535
- บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนระดับส่วนงานประจําปี พ.ศ. 2564
- บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจําปี พ.ศ. 2564
- บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจําปี พ.ศ. 2564
และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะ